Användarvillkor

1. Parter och omfattning

Detta är de villkor och bestämmelser ('Villkoren') som reglerar förhållandet mellan dig, vår kund (hänvisas till som 'Du/Dig' i dessa villkor) och Visumservice i Stockholm AB, org nr 556609-5914 på Sveavägen 159 för tillhandahållande av Visumservice:s tjänster. Om Du är konsument i enlighet med någon lokal lag [t.ex. 'Lag_som_definierar_konsument']('Konsument') kan ytterligare rättigheter vara tillgängliga för Dig och redovisas i detta dokument. Om Du inte är Konsument, bekräftar Du att Du har befogenhet att ingå avtal å det företags vägnar för vilket Du har för avsikt att köpa tjänster. Dessa Villkor ska inkludera vissa villkor som anges på Visumservice:s specifika webbplats för ditt land ('Webbplatsen') som finns på https://Visumservice.se/, inklusive Visumservice:s integritetspolicy som sammantagna är exklusiva i förhållande till ' Visumservice:s tjänster. Andra allmänna villkor och bestämmelser gäller inte och ingår inte i avtalet mellan oss, även om vi inte uttryckligen avvisar dem. Villkoren kan komma att ändras utan föregående meddelande, med undantag för att de Villkor som gäller vid tidpunkten då Du gör eller ändrar en beställning kommer att gälla för beställningen i fråga. För att undanröja alla tveksamheter regleras enbart visning av (i motsats till beställning av tjänster från) Webbplatsen av Webbplatsens användarvillkor och inte av dessa Villkor. De primära tjänster som tillhandahålls av Visumservice är hjälp med att införskaffa resevisum och andra resehandlingar. Vi beskriver handlingar och blanketter som Du i allmänhet behöver tillhandahålla för detta syfte och skickar sedan in dessa handlingar och blanketter vederbörligen ifyllda av Dig, till berörda myndigheter eller organ. För att undanröja alla tveksamheter är Du vår kund om vi tillhandahåller tjänster till Dig och då omfattas Du av dessa Villkor. Om vi hänvisar Dig till någon annan tjänsteleverantör är Du ansvarig för att granska alla tillhandahållna tjänster och den aktuella tjänsteleverantörens villkor och bestämmelser gäller för denna tjänsteleverantörs tjänster i dessa fall. Vi tar inget ansvar för tredje parts tjänster och dessa Villkor gäller inte för sådana tjänster. Vår beställningsprocess ger Dig möjlighet att kontrollera och ändra eventuella fel innan Du skickar in din beställning till oss. Efter beställningen får Du ett e-postmeddelande från oss där vi bekräftar att vi har tagit emot din beställning. Om din beställning verkar vara korrekt, meddelar vi Dig att vi har godkänt din beställning och påbörjat arbetet med den. Detta e-postmeddelande om godkännande har rubriken 'Din beställning har mottagits'. Avtalet mellan oss kommer endast att upprättas när vi skickar Dig detta e-postmeddelande om godkännande. Dessa Villkor gäller för alla erbjudanden och alla avtal mellan Dig och Visumservice och för tillhandahållandet av alla tjänster som tillhandahålls Dig av eller å Visumservice:s vägnar, för bland annat behandling av visum, pass och/eller handlingar för Dig eller å dina vägnar. Vissa Villkor kan referera till en utfärdande myndighet, vilket är ett organ som en ambassad, ett konsulat eller annan myndighet som utfärdar eller tillhandahåller de handlingar som Du ansökt om.

Konsuments ångerrätt

I Sverige har Du som konsument rätt att frånträda detta avtal enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar efter avtalets ingång. Vill Du utöva ångerrätten ska Du till Visumservice skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men Du måste inte använda den. ' Visumservice:s kontaktuppgifter återfinns i slutet av detta avtal. För att hålla ångerfristen räcker det att Du skickar Visumservice meddelandet om att Du vill utöva din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut. Om Du frånträder detta avtal kommer Visumservice att betala tillbaka alla betalningar vi fått från Dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Visumservice underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Visumservice kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om Du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta Dig något. Du får själv bekosta den direkta kostnaden för återsändande av artiklar som exempelvis pass. Kostnaden beräknas till högst cirka 2500 SEK. Om Du bett att tjänsterna ska börja utföras redan under ångerfristen ska Du betala ett belopp som står i proportion till vad Du mottagit till dess att Du meddelade Visumservice din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet. Mot bakgrund av att beställningar som görs från Visumservice är av brådskande natur, och för att skapa en säkerhetsmarginal i syfte att undvika eventuella större konsekvenser i händelse av förseningar, börjar Visumservice att tillhandahålla tjänsterna när betalningen har godkänts och/eller fullständig dokumentation har erhållits, vilket kan infalla innan den lagstadgade ångerfristen löper ut. Konsumenten godkänner och accepterar uttryckligen detta genom att markera rutan i slutet av beställningsblanketten. Därför kan det hända att Konsumenten inte fullt ut kan dra fördel av den fullständiga ångerfristen för beställningar som skickas till Visumservice och att Konsumenten kan bli ansvarig för en del av, eller alla, avgifterna för tjänster som tillhandahålls av Visumservice innan företaget mottar Konsumentens avbeställning. Inget i detta avtal ska anses frånta eller begränsa Konsumenten dennes lagstadgade ångerrätt.

2. Förfarande

Visumservice strävar efter att förse Dig med korrekt information och säkerställa att Du får visumet för din resa i god tid innan erfordrat datum. Du bör dock komma ihåg att alla krav som ställs för att få visum (handlingar, avgifter, tidsramar osv.) beräknas utifrån allmänna kriterier och kan variera beroende på den information som Du har lämnat såsom nuvarande eller tidigare nationalitet, hemvist, kön, ålder, yrke, senaste resor, religion osv. Vi rekommenderar att Du tar direktkontakt med konsulatet eller ambassaden i respektive land för att säkerställa att alla krav och tidsfrister för visumet uppfylls för inresa i respektive land. Du bör också tänka på att den utfärdande myndigheten kan ändra de allmänna kraven för ett land utan föregående meddelande eller kräva ytterligare specifik information från Dig. Visumservice kommer att försöka informera Dig så snart som det är praktiskt möjligt om sådana ändringar.

3. Inlämnande av handlingar

På vår webbplats kan Du titta närmare på listan över krav som ska uppfyllas för att ditt visum ska kunna behandlas. För att säkerställa att Du vet var dina handlingar är vid alla tidpunkter, skickar vi ett e-postmeddelande till Dig som bekräftar att vi tagit emot dina handlingar när de når våra kontor. Visumservice behandlar endast visum som anges i din ansökan och tar inget ansvar för andra visum som krävs för din resa som inte har begärts eller som avser stopp på din resa. Genom att skicka in en eller flera ansökningar om att behandla ett eller flera visum till Visumservice godkänner Du dessa villkor. När din/dina ansökan/ansökningar har ställts till Visumservice ,skickar Visumservice ett e-postmeddelande till den e-postadress som Du angett med de specifika villkor som gäller för det begärda visumet (typ av visum, destination, tidsram osv.). Vid mottagandet av dina handlingar kommer dina ansökningar att valideras och Visumservice inleder förfarandet för att införskaffa visum. Om telefonbeställningar erbjuds godkänns dessa på beställningsdagen och beställningar via e-post godkänns (a) om de tillhandahålls med en e-postadress då vi skickar ett e-postmeddelande till Dig med en 'bekräftelse på att beställning mottagits', eller i övrigt (b) den första arbetsdagen efter mottagandet av de ifyllda blanketterna. Visumservice förbehåller sig rätten att helt efter eget gottfinnande och när som helst avstå från att hantera en ansökan utan att orsak behöver uppges.

4. Erhållande av visum

När Visumservice återlämnar ditt pass och dina handlingar till Dig är det viktigt att Du bekräftar att alla visum som Du behöver för din resa har införskaffats, att alla visum för respektive land Du avser att besöka är giltiga på ankomst- och avresedatumen till/från landet/regionen för ditt besök och för besökets ändamål och typ (turism, affärer, studier osv.). Du måste omedelbart meddela Visumservice via e-post om Du upptäcker eventuella avvikelser i handlingarna. Utfärdande av visum är helt upp till den utfärdande myndigheten, och immigrationstjänstemännen i varje land fattar det slutgiltiga beslutet om att medge inresa i landet eller regionen, även när alla krav som ställts har uppfyllts. Visumservice garanterar inte att den utfärdande myndigheten kommer att utfärda visumet i tid och inom den angivna tidsramen. Därför tar CIBT under alla omständigheter betalt vid slutförandet av de förfaranden som krävs för utfärdandet. Biljetter och bokningar som inte är återbetalningsbara bör inte köpas förrän alla visum har erhållits.

5. Leverans

Visumservice skickar ifyllda ansökningar lämpligt leveranssätt om inte annat anges. Leveransavgift tillkommer för din beställning enligt avgiftsspecifikationen.

6. Ytterligare tjänster

Visumservice kan erbjuda sig att tillhandahålla ytterligare tjänster i vissa jurisdiktioner, t.ex. digital fotoservice, förkontroll, resevisumswidget, notariattjänster, inbjudningstjänster och upphämtningsservice. Om så är fallet finns beskrivningar och relevanta villkor för dessa ytterligare tjänster publicerade på webbplatsen via tjänstekatalogen och är införlivade i dessa villkor. Visumservice har arrangerat så att Medicinska Intyg kommer att agera agent gällande Medicinska tester samt Fit to Fly Certifikat för Visumservice kunder. Sådana tjänster kan bokas och betalas på Visumservice hemsida men kommer att följa de villkor och regler som sätts av Medicinska Intyg. Tjänsterna som utförs av Medicinska Intyg har dom ansvar för och Visumservice samt Visumservice ska inte kunna hållas ansvariga för förseningar eller misstag som gjorts av Medicinska Intyg. Visumservice kommer inte kunna hållas ansvarig för några skador eller kostnader som uppkommit på grund av Medicinska Intygs tjänster.

7. Avgifter

Avgifterna för Visumservice tjänster ska vara de som anges på webbplatsen. Alla avgifter anges inklusive alla eventuella skatter och andra avgifter som tas ut av utfärdande myndigheter eller eventuell kurir- eller leveransservice, och samtliga avgifter måste betalas av Dig. När Visumservice har lämnat in en ansökan rörande resehandlingar till en utfärdande myndighet å dina vägnar, kan Visumservice s serviceavgifter inte återbetalas. Konsulära avgifter och tillgång till tjänster kan ändras utan föregående meddelande. Avgifter och tjänster kan variera mellan beställningstillfället och beställningens slutförande. Visumservice ska sträva efter att meddela ovannämnda ändringar till Dig om möjligt. Visumservice' förbehåller sig rätten att välja den lämpligaste tjänsten som är tillgänglig med tanke på de tidsbegränsningar som Du har angett. Inga avgifter som betalas till en utfärdande myndighet av Visumservice å dina vägnar kan återbetalas. Om en ansökan om visum eller pass lämnas in å dina vägnar och ansökan avvisas av någon anledning, kommer Visumservice att på din begäran göra ytterligare ett försök att säkra resehandlingarna. Du blir skyldig att betala eventuella ytterligare avgifter som fastställs av den utfärdande myndigheten och om det ytterligare försöket behövs på grund av ett fel som Du gjort i en visumansökan kan Visumservice debitera en serviceavgift på 300 kr. Beställningar som inte görs via beställningsförfarandet online kan debiteras en extra administrativ avgift om så anges på webbplatsen. Visumservice förbehåller sig rätten att behålla pass och handlingar till dess att full betalning erhållits eller, om det råder oenighet om betalningen, till dess att Du har tillhandahållit tillräcklig säkerhet för det belopp som Visumservice begär. Visumservice s serviceavgifter kan variera beroende på det antal arbetsdagar för behandling som är tillgängliga för att upphandla tjänsten. Konsulatstängningar och helgdagar är exkluderade. Om ett australiskt elektroniskt visum (ETA) ELLER ett ESTA för USA har begärts, inkluderar avgiften som betalas till Visumservice endast behandling av nämnda ETA- eller ESTA-visum och inkluderar inte några överklaganden eller ytterligare tjänster. Kostnaden för ansökan om ETA- eller ESTA-visum är inte återbetalningsbar och om din ansökan avslås betalas inte pengarna tillbaka. Avbeställningar som görs innan ansökan hinner behandlas debiteras med Visumservices serviceavgifter. När ansökan har skickats till lämplig myndighet debiteras alla fullständiga avgifter. Ytterligare avbeställningsavgifter kan komma att tillämpas för tidigt tillbakadragande av ansökan. Avbeställningsavgiften är 300kr

8. Varningar/friskrivningar

Den utfärdande myndigheten fattar det slutgiltiga beslutet rörande typen av visum eller pass, hur snabbt det kommer att utfärdas och för vilken tidsperiod som det kommer att utfärdas. Före godkännandet kan utfärdande myndighet begära in ytterligare handlingar. Den utfärdande myndigheten kan avvisa en ansökan om visum, pass eller annan resehandling efter eget gottfinnande och kanske inte anger något skäl till Visumservice för avslaget. Visumservice utfärdar varken visum eller pass och kan inte utfärda några garantier eller försäkringar om att någon utfärdande myndighet kommer att utfärda någon handling och Visumservice kan inte heller göra några utfästelser rörande den tid som krävs för en utfärdande myndighet att bevilja eller avslå en ansökan. Utfärdande myndigheter kan välja att bevilja en annan typ av resehandling än den som den sökande har begärt, vilket kan påverka ändamålet, giltigheten eller antalet inresetillfällen. Därför bör Du inte köpa biljetter eller göra bokningar vars kostnader inte är återbetalningsbara förrän alla nödvändiga resehandlingar för din resa har säkrats. Utöver de utfärdande myndigheterna, förbehåller sig även Visumservice rätten att prioritera behandling utifrån de resedatum som Du anger Visumservices serviceavgifter är beräknade för att täcka rimliga åtgärder för att verka för utfärdandet av begärda resehandlingar. Visumservice kommer att göra sitt yttersta för att behandla ansökningar om visum, pass och/eller andra handlingar på Din begäran. Visumservice kan dock inte hållas ansvarigt för, och accepterar inte heller något ansvar för, något konsulats, någon ambassads eller något passkontors handlingar som kan medföra fördröjningar av ansökningar eller att ansökningar inte beviljas av någon anledning, och Visumservice kan inte heller hållas ansvarigt för kostnader och/eller fördröjningar som uppstår till följd av eller i samband med: (a) ofullständiga ansökningsblanketter, (b) felaktigt eller oriktigt kompletterade ansökningsblanketter, eller (c) oriktiga eller ofullständiga stödjande handlingar. Ansvaret för eventuella utgifter eller kostnader som du ådrar Dig på grund av dessa fördröjningar eller uteblivna utfärdanden kan inte åläggas Visumservice och företaget kan inte heller bli föremål för några avgifter. Vid ansökan om ETA- eller ESTA-visum försöker Visumservice att bistå resenären med att införskaffa relevanta handlingar för att uppfylla dina önskade resplaner, men trots detta bör resplaner aldrig bekräftas förrän resenären har säkrat de nödvändiga handlingarna för att medge inresa. Visumservice tillhandahåller visum- och passinformation i god tro under den uttryckliga överenskommelsen att nämnda information är en tolkning av någon eller all information som tillhandahålls av respektive ambassader, konsulat eller passkontor vid någon eller alla tidpunkter och att Visumservice inte tar något ansvar av något slag för fel och/eller utelämnanden i informationen. Visumservice försöker så långt som möjligt att behandla ditt visum, pass och/eller din handling baserat på de givna instruktionerna och de inskickade ansökningsblanketterna, men det är ditt uttryckliga ansvar att säkerställa att giltigheten för nämnda visum/pass/handling som erhålls inkluderar och omfattar de tidsperioder då Du planerar att resa in och ut ur landet eller länderna som Du ska besöka och antalet inresetillfällen i landet samt är giltigt för det avsedda ändamålet. När Visumservice återlämnar ditt pass och dina handlingar är det ditt ansvar att verifiera att alla visum som Du behöver för din resa har erhållits, att visumen för varje land Du avser att besöka är giltiga för in- och utresedatumen för ditt besök, att dina personuppgifter återges korrekt och att ditt pass är giltigt i minst sex månader efter det att resan avslutats. Observera att även när visum har utfärdats kan en resenär nekas inresa eftersom de lokala immigrationstjänstemännen i respektive land fattar det slutgiltiga beslutet om inresa. Visumservice rekommenderar alla resenärer att skaffa visum före avresan och inte försöka skaffa ett 'vid ankomsten'.

9. Ansvarsbegränsning

Om pass, handling eller annan artikel förloras, förläggs, skadas, fördröjs eller förstörs, är Visumservice endast ansvarigt om företaget har begått något fel och dess ansvar ska begränsas till den grundläggande ersättningskostnaden för den aktuella artikeln. 'Företagets_förkortning' ansvarar inte för artikel som förläggs, skadas, fördröjs eller förstörs av en leveranstjänst eller en utfärdande myndighet. Passfodral och alla handlingar som kontoutdrag, utbildningsbevis och födelsecertifikat osv. i original som Visumservice i sina instruktioner inte kräver ska skickas in till företaget, ska behållas av sökanden. Visumservice tar inget ansvar för förlust av eller skada på sådana handlingar. Visumservice tar inget ansvar för resenärer som väljer att skaffa visum vid ankomsten. I den maximala omfattning som tillåts enligt lag, friskriver sig Visumservice från eller begränsar alla direkta och indirekta skador eller följdskador och alla lagstadgade eller underförstådda villkor och garantier för, inklusive men utan begränsning till, förlorad vinst eller rese- eller semesterkostnader eller eventuella förluster som beror på information som erhållits på webbplatsen. Med förbehåll för övriga bestämmelser i denna klausul begränsas vårt maximala ansvar för förlust som orsakats Dig avtalsrättsligt eller utomobligatoriskt eller i övrigt, för icke-konsumenter till den avgiftsnivå som Du har erlagt; för Konsumenter, förluster och skador upp till högst 'Ansvarsbegränsningsbelopp' för vilket CIBT är direkt ansvarigt och som i sin helhet kan hänföras till CIBT:s felaktiga tillhandahållande av tjänst. Inget i detta avtal friskriver oss ifrån eller begränsar vårt ansvar för (a) dödsfall eller personskada som orsakas av vår oaktsamhet, b) bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, eller (c) andra punkter för vilka det skulle vara olagligt för oss att friskriva oss eller försöka friskriva oss från vårt ansvar.

10. Anspråksperiod

Efter att Visumservice har utfört arbetet har Du tre år på Dig räknat från det datum då visumet levererades (eller om det inte levererades, från beställningsdatumet) för att informera Visumservice om eventuellt anspråk avseende Visumservice s tjänster. Ett anspråk kan under alla omständigheter ställas inom tio år efter det att arbetet med beställningen av tjänsten slutfördes om Visumservice har varit grovt oaktsamt eller har handlat i ond tro. När den relevanta tidsfristen har löpt ut, upphör all rätt till rättelse eller ersättning.

11. Allmänt

Dessa villkor och bestämmelser och alla handlingar som uttryckligen hänvisas till i dem utgör hela avtalet mellan oss och ersätter alla tidigare diskussioner, korrespondenser, förhandlingar, arrangemang, samförstånd eller överenskommelser mellan oss som rör ämnet för något avtal. Om någon bestämmelse i dessa Villkor inte överensstämmer med någon lag, skall bestämmelsen tolkas så att den ger så stor effekt som möjligt. Om det inte är möjligt att ge bestämmelsen någon effekt alls, ska den behandlas som avskiljbar från resten av Villkoren. Om Visumservice inte kan fullgöra en skyldighet enligt avtalet på grund av någon omständighet, fråga eller situation utanför företagets rimliga kontroll ('force majeure'), ska Visumservice befrias från sådana skyldigheter i den utsträckning som sådant hinder, sådan begränsning eller sådan störning har ägt rum. Visumservice kan anlita underleverantörer för alla eller delar av sina skyldigheter eller överlåta alla eller delar av sina rättigheter enligt detta avtal. Detta avtal skapar inte någon rätt som kan verkställas av en person som inte är part i avtalet, med undantag för lagliga efterträdare eller förvärvare. Alla tvister som uppstår enligt detta avtal ska regleras av lagarna i Sverige och båda parter är överens om att underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Stockholm eller Konsumentens jurisdiktion. Om Du är en Konsument och ditt klagomål härrör från ett köp online kan du även använda EU-kommissionens tvistelösningstjänst online för att lösa tvisten. Länk till EU-kommissionens tvistelösningstjänst online: ec.europa/eu/odr.

12. Kontaktuppgifter

Företagsnamn: Visumservice i Stockholm AB
Adress: Sveavägen 159, 115 23 Stockholm
E-postadress: [email protected]
Organisationsnummer: 556609-5914
Momsreg.nr.: SE556609591401
Telefonnummer: 08-662 73 20
Säte: Stockholm