Användarvillkor för webbplatsen

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats

Dessa villkor (”villkor”) reglerar relationen mellan dig, vår kund (med benämningen ”du” i dessa villkor) och CIBT, Inc, med skatteregistreringsnummer 52-1631723, på 1600 International Drive, McLean, Virginia 22102, USA (”vi”) för användning av cibtvisas.com (vår webbplats). Användning av vår webbplats omfattar åtkomst, webbsökning eller registrering på vår webbplats. Läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda vår webbplats, eftersom de kommer att gälla för din användning av webbplatsen. Vi rekommenderar att du skriver ut ett exemplar av dessa för framtida bruk. Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du godtar dessa användarvillkor och att du samtycker. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor kan du inte bruka denna webbplats.

Andra tillämpliga villkor

Vår integritetspolicy anger villkoren för vår behandling av alla de personuppgifter vi samlar in från dig eller som du förser oss med och anger dessutom information om cookies på vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan behandling och intygar att alla uppgifter du lämnar är korrekta. Om du köper tjänster från vår webbplats kommer våra leveransvillkor användarvillkor att gälla vid köpet.

Ändringar i villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst genom att uppdatera denna sida. Kontrollera denna sida då och då för att se våra eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig.

Ändringar på webbplatsen

Vi kan uppdatera vår webbplats då och då samt ändra innehållet när som helst. Observera dock att innehåll på vår webbplats kan vara inaktuellt vid en viss tidpunkt och att vi inte har någon skyldighet att uppdatera det. Vi garanterar inte att vår webbplats eller något av dess innehåll är fria från fel eller utelämnanden.

Åtkomst till vår webbplats

Vår webbplats tillhandahålls utan avgift. Vi garanterar inte att vår webbplats eller något av dess innehåll alltid eller oavbrutet kommer att vara tillgängligt . Åtkomst till vår webbplats medges på tillfällig basis. Vi kan stoppa, dra tillbaka, avbryta eller ändra hela eller delar av denna webbplats utan särskilt meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga inför dig om vår webbplats av någon anledning inte är tillgänglig vid något tillfälle eller under någon period. Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som behövs för din åtkomst till vår webbplats. Du ansvarar också för att säkerställa att alla personer som har tillgång till vår webbplats via din internetanslutning har kännedom om dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor, samt att de efterlever dem.

Ditt konto och lösenord

Om du väljer eller får en kod för användar-ID, ett lösenord eller någon annan information som en del av våra säkerhetsförfaranden måste du behandla sådana uppgifter som konfidentiella. Du får inte avslöja dem för någon tredje part. Vi har rätt att när som helst avaktivera ett användar-ID eller ett lösenord, oavsett om de har valts av dig eller tilldelats av oss, om vi har skälig anledning att tro att du inte har efterlevt någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor. Om du vet eller misstänker att någon annan person känner till ditt användar-ID eller ditt lösenord bör du omedelbart meddela vår kundtjänst eller ringa +1-800-929-2428.

Immateriella rättigheter

Vi är innehavaren av eller licenstagaren till alla immateriella rättigheter på vår webbplats och för det material som publiceras på den. Dessa arbeten skyddas av copyrightlagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls. Du har rätt att skriva ut ett exemplar och hämta utdrag av valfria sidor från vår webbplats för eget personligt bruk, och du har också rätt att rekommendera innehåll som är upplagt på vår webbplats till andra personer i din organisation. Du får inte göra några som helst ändringar i tryckta eller digitala kopior av något material som du skriver ut eller hämtar och du får inte använda några illustrationer, fotografier, videor eller ljudsekvenser eller någon grafik utan den tillhörande texten. Vår status (eller någon identifierad bidragsgivares status) som upphovsman till innehåll på vår webbplats måste alltid bekräftas. Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att erhålla en licens för sådan användning från oss eller våra licensgivare. Om du skriver ut, kopierar eller hämtar någon del av vår webbplats i strid mot dessa användarvillkor kommer din rätt att använda vår webbplats att upphöra omedelbart, varvid du enligt vårt gottfinnande måste återlämna eller förstöra alla kopior du har gjort av materialet.

Ingen tillit till information

Innehållet på vår webbplats tillhandahålls endast för allmän information. Det är inte avsett att utgöra rådgivning som du ska förlita dig på. Du måste skaffa professionell- eller specialistrådgivning innan du vidtar, eller avhåller dig från att vidta, åtgärder baserat på innehållet på vår webbplats. Även om vi vidtar rimliga åtgärder för att uppdatera informationen på vår webbplats gör vi inga framställningar och lämnar vi inga som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om att innehållet på vår webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt.

Vår ansvarsbegränsning

Ingenting i dessa användarvillkor utesluter eller begränsar vårt skadeståndsansvar för dödsfall eller personskador som uppstår genom vår försumlighet, vårt bedrägeri eller missvisande framställning från vår sida eller någon annan ansvarsskyldighet som inte får uteslutas eller begränsas enligt gällande lag i USA. I den utsträckning som lagen tillåter utesluter vi alla villkor, garantier, framställningar eller andra regler som kan gälla för vår webbplats eller något innehåll på den, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda. Vi kommer inte att ansvara inför någon användare för några som helst förluster eller skador oavsett genom avtal, brottslig handling (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller på annat sätt, även om de kan förutsägas, som uppstår under eller i samband med:

  • användning av eller oförmåga att använda vår webbplats, eller
  • användning av eller tillit till något innehåll som visas på vår webbplats.

Om du är företagsanvändare ska du särskilt observera att vi inte kommer att ansvara för:

  • förlust av vinst, försäljning, affärer eller intäkter,
  • avbrott i verksamheten,
  • förlust av förväntade besparingar,
  • förlust av affärstillfällen, goodwill eller anseende eller
  • eventuella indirekta eller följdriktiga förluster eller skador.

Om du är konsument ska du tänka på att vi endast tillhandahåller vår webbplats för hushålls- och privat bruk. Du samtycker till att inte använda vår webbplats för något kommersiellt eller affärsändamål och vi har inget ansvar inför dig för någon utebliven vinst, förlust av affärer, verksamhetsavbrott eller förlust av affärstillfällen. Vi kommer inte att ansvara för några förluster eller skador som orsakas av ett virus, en distribuerad överbelastningsattack eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, programvara, data eller annat privatägt material på grund av att du använder vår webbplats eller hämtar något innehåll från den eller från någon webbplats som är länkad till den. Vi åtar oss inget ansvar för innehållet i de webbplatser som finns länkade på vår webbplats. Sådana länkar ska inte tolkas som att vi rekommenderar de länkade webbplatserna. Vi kommer inte att ansvara för några förluster eller skador som uppstår genom din användning av dem. Olika begränsningar och undantag av ansvar kommer att gälla för skadeståndsansvar som uppstår som resultat av leveransen av tjänster till dig, vilket kommer att anges i användarvillkoren.

Virus

Vi garanterar inte att vår webbplats kommer att vara säker eller fri från programfel eller virus. Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknik, programvara och plattform för åtkomst till vår webbplats. Du bör använda egen antivirusprogramvara. Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logikbomber eller annat uppsåtligen illvilligt eller tekniskt skadligt material. Du får inte försöka skaffa obehörig åtkomst till vår webbplats, den server där vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en överbelastningsattack (DoS) eller en distribuerad överbelastningsattack (DDoS). Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med sådana myndigheter genom att lämna ut din identitet till dem. Om du gör dig skyldig till ett sådant brott kommer din rätt att använda vår webbplats att upphöra omedelbart.

Länkar till vår webbplats

Du har rätt att skapa länkar till vår hemsida under förutsättning att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt anseende eller drar fördel av det. Du får inte upprätta en länk på något sätt som antyder en anknytning, ett godkännande eller en rekommendation från vår sida när inget av detta föreligger. Du får inte upprätta en länk till vår webbplats på någon webbplats som du inte äger. Vår webbplats får inte läggas in i en ram på någon annan webbplats och du får inte heller skapa länkar till någon annan del av vår webbplats än till hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att ta tillbaka länkningstillståndet när som helst. Kontakta kundtjänst om du vill använda något innehåll på vår webbplats utöver det som anges ovan.

Tredje parters länkar och resurser på vår webbplats

Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje parter är dessa länkar endast avsedda för informationsändamål. Vi har ingen kontroll över innehållet på sådana platser eller i sådana resurser.

Tillämplig lag

Alla eventuella tvister som uppstår inom ramen för detta avtal ska regleras av de lagar som upprättas av USA:s Federal Trade Commission och båda parterna samtycker till att delstatsdomstolen för Virginia i USA som är belägen i Fairfax County, Virginia eller den federala domstolen som är belägen i Northern District i Virginia har exklusiv domsrätt och jurisdiktionsort.

Kontakta oss

Kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till kundtjänst.